Kurs for voksne

Til: Hotell og restaurantbedrifter, kantiner, institusjonskjøkken,
bakeri og konditorier, næringsmiddelindustribedrifter, kjøtt-, sjømatforretninger

og ferskvareavdelinger i butikk (dagligvare).

 

FAGBREV?!

 

Tilbud om eksamensforberedende kurs-, programfagVG3 i restaurant- og matfagene, vår – høst 2024

Innhold:      

Kurset tar for seg yrkesteorien fra VG1 restaurant og matfag, VG2 matproduksjon, kokk- og servitørfag og baker og konditorfag, og fører frem til eventuelt fag-/svennebrev innen yrkene som bygger på denne studieretningen ved gjennomført praksis og/eller læretid i fagene kokk, ernæringskokk, servitørfag, baker- og konditorfag, kjøttfagene, industriell matproduksjon, og ferskvarehandler.

Kurset passer for ufaglærte privatister, lærlinger som mangler yrkesteori, voksenlærlinger og kandidater i Fagbrev på jobb ordningen.

 

Undervisning: 110 timer (60 timer teori undervisning/50 timer gruppearbeid/ prosjektoppgaver med veiledning). Kurset er delt digitalt (følge undervisning via PC/Mobil) og fysisk oppmøte. Dersom kandidaten har lang reisevei, kan hele kurset følges digitalt.

 

Tidspunkt: En kveld annenhver uke fra uke 3 i januar til eksamen i desember 2024, fra klokka 16.30 -21.00

Oppstart: Uke 3 2024, med eksamen i desember 2024.  Klasseromsundervisning i Tønsberg og digitalt /hybridkurs) 2 ganger per måned i OKRMs lokaler på Træleborgodden 10, 3112 Tønsberg

 

Pris: Per person kr. 21. 850,- inklusive læremateriell og eksamensavgift.

Kandidater som ikke har fullført videregående opplæring, kan søke om å få kurset dekket av fylkeskommunen. Er du organisert, kan det også være mulig å søke om støtte fra fagforeningen din.

 

Forutsetninger: Kurset forutsetter minimum 8 deltakere. Løpende påmelding.

 

For nærmere informasjon – kontakt kursansvarlig Lise Eilerås, tel. 90725118, [email protected].

Med vennlig hilsen

OKRM Vestfold og Buskerud

Terje Tidemann, Daglig leder

Vedlegg: Informasjon om privatist/ voksen lærling ordning og påmeldingsskjema

 

Hvem kan ta fagbrev – hvem bør gå på dette kurset?

 

Ufaglærte og lærlinger, som mangler tverrfaglig eksamen fra VG3 nivå. Kurset leder frem til tverrfaglig teoretisk prøve, som må være bestått før praktisk fagprøve kan avlegges. Med 5 års relevant praksis (i forhold til læreplanen) i et av fagene kan du med bestått eksamen melde deg opp til praktisk fagprøve. For enkelte deltakere kan deltakelse på kurset kvalifisere til å bli ansatt som såkalt” voksen lærling” i en bedrift og tjene opp nok praksis til å ta fagbrev.

Dersom du ikke har praksis, men for eksempel en drøm om å bli kokk, får du tilbud om praksisopplæring og bedriftsutplassering slik at du får grunnlag for å søke jobb eller læreplass. Opplæringskontoret er behjelpelig med å eventuelt å søke læreplass.

 

 

Fagbrev som voksen

 

Privatister og lærlinger etter opplæringsloven kap. 4 – §4-5: Voksne lærlinger

Krav

Når det gjelder voksne personer – som er over normal alder for videregående skole – har en to valg med henhold på fagutdanning: Enten a. Privatist, eller b. Voksen Lærling :

 

  1. Privatistordningen (Opplæringslova §3-5)

Dersom personen kvalifiserer for privatistordningen (tidligere §20), kan det ikke tegnes lærekontrakt som voksen lærling: En kan gå opp til teoretisk og praktisk fagprøve som privatist dersom en har minimum 5 års relevant praksis i forhold til læreplanen i faget.

Privatistordningen fungerer slik at en leser selv, eller følger et eksamensforberedende kurs, og går opp til teoretisk fagprøve, og deretter praktisk fag/svenneprøve når den teoretiske er bestått. Privatister slipper å ta allmennfagene, og trenger bare å ta yrkesteoridelen (tverrfaglig eksamen).

 

  1. Voksne lærlinger (Opplæringslova §4-5 3. ledd, forskriftens §11-12 1.ledd.)

Personer som har fylt 21 år, og som ikke kvalifiserer for privatistordningen (har mindre enn 5 års relevant praksis) kan tegne lærekontrakt som såkalte «voksne lærlinger». Læretiden for voksne lærlinger er 4 år – dvs. full opplæring i bedrift (reform lærlinger har 2 år skole + 2 år læretid). Det søkes fradrag i læretiden for eventuell relevant praksis kandidaten har før kontrakten inngås.

For disse lærlingene gjelder samme allmennfaglige teorikrav som reformlærlinger. I løpet av disse 4 årene vil lærlingen normalt få dekket eventuell manglende allmennfaglig og yrkesfaglig undervisning. Allmennfagene (”fellesfagene”) tilbys på lærlingskole i hvert fylke og foregår 1-2 dager i uken på dag eller kveldstid. Ofte har kandidatene annen videregående utdanning bak seg, og får dermed fritak for flere av eller alle allmennfagene. Yrkesteorien (programfagene) kan dekkes gjennom såkalt eksamen forberedende kurs for privatister (tidl. kalt §20 kurs) arrangert av opplæringskontor, kursorganisasjon eller skole.

 


  1. Fagbrev på jobb ordningen (Opplæringslova §4-1)

Personer som har er i fast stilling, hel eller deltid, som ikke kvalifiserer for privatistordningen (har mindre enn 5 års fulltid sammenlagt praksis), kan tegne lærekontrakt etter Fagbrev på jobb ordningen.

I opplæringsloven § 4-1 står det: «Kandidat for fagbrev på jobb er etter denne lova den som har skrive en kontrakt om opplæring på grunnlag av allsidig praksis og realkompetanse med sikte på fag- eller svenneprøve».

Målgruppen er voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring. Det er ingen aldersbegrensning. Det gjelder et minimumskrav om et års allsidig praksis i faget i fulltidsstilling for å tegne lærekontrakt. For kandidater som ikke har hatt fulltidsstilling, må praksisen regnes om til 100 prosent stilling. En 80 prosent stilling kan godkjennes som fulltidsstilling. En realkompetansevurdering vil kartlegge hvilke kompetansemål kandidaten trenger opplæring i, og hvor lang tid kandidaten trenger for å fullføre opplæringen i lærekontrakt. En må ha bestått tverrfaglig eksamen, som for eksempel kan tas på vårt kurs kursopplegg eller som privatist, før fagprøve avlegges, men kandidater for fagbrev på jobb trenger ikke å ha bestått fellesfagene (norsk og matte etc. fra videregående) for å få fag- eller svennebrev (i motsetning til b- «voksne lærlinger).

 

 

Økonomi og lønn

Det ytes et økonomisk tilskudd fra fylkeskommunen til lærebedriften som har lærling som dekker opplæringskontorets oppfølging, administrasjon og kursing av lærlingen.

De fleste voksne lærlinger som allerede er ansatt i bedriften fortsetter på samme lønn – lønn som ufaglært – under læretiden.

 

 

Opplæring

De fleste voksne lærlinger er allerede ansatt i bedriften og har dermed allerede gjennomgått endel opplæring. Ved starten av læretiden må en derfor gjennomgå læreplanen og lage en plan for restopplæringen. Fra opplæringskontorets side blir de voksne lærlingene (punkt b og c over) behandlet som ordinære lærlinger i forhold til opplæringsbok, oppfølging, kurs for lærlingene m.v.

Dersom kandidaten ikke har praksis, eller har svært liten praktisk erfaring, kan en få tilbud om praksisopplæring og bedriftsutplassering («En fot innenfor kurs»)

 

 

Rekruttering

Å tegne lærekontrakt med voksne kan være en fin og gratis (!) måte å sikre kompetanseutvikling og lojale medarbeidere på. Det kan være en spore til å holde på medarbeidere, men også for å sikre nyrekruttering. Hvem som helst kan ansettes som voksen lærling. Det kan derfor også være aktuelt å utlyse læreplasser for voksne som ordinære nyansettelser.

 

 

 

  1. C) Rettighetselever;

 

Personer som ikke tidligere har fullført videregående opplæring, har etter Opplæringsloven rett til gratis tilbud om videregående opplæring fra fylkeskommunen. Denne retten er knyttet opp mot en søknad til fylkeskommunen i forkant av studiestart.

Det vil si at dersom du ikke tidligere har fullført 3 år på videregående skole, så kan du søke fylkeskommunen om å få kurset dekket.

 

Du søker voksenopplæring ved å gå inn på www.vigo.no og velge voksenopplæring/realkompetansevurdering. I neste trinn velger du fylket du hører hjemme i, og logger deg på med MinID hvis du logger deg på for første gang.

 

Ta kontakt, så kan vi finne ut av dette sammen, eller kontakt Karrieresenteret eller opplæringsavdelingen i Vestfold Fylkeskommune (tel. 33344000).