Hva er et opplæringskontor?

Hva er et opplæringskontor?

 • Et opplæringskontor eies av medlemsbedriftene.
 • Lærlingene får opplæring i en eller flere medlemsbedrifter.
 • Opplæringen skjer i samsvar med godkjente læreplaner.
 • Gjennom lærekontrakt med et opplæringskontor er lærlingen sikret veien fram til fag-/svenneprøven.

Opplæringskontoret for reiseliv, restaurant og matfag i Vestfold og Buskerud har vært i drift siden september 1996. Medlemsmassen består av hoteller, restauranter, kjøtt- og næringsmiddelindustri, bakerier og konditorier.
Over 80% av lærekontraktene i Vestfold og Buskerud, som ellers i landet, tegnes gjennom opplæringskontorene. Kontoret finansieres ved medlemskontigent som er en prosentvis andel av lærlingtilskuddet. Opplæringskontoret er organisert som en non-profit organisasjon (forening). Et eventuelt overskudd skal benyttes til ytterligere tiltak overfor lærlinger og instruktører, eller tilbakeføres til medlemsbedrifter.
Det er bedriftene som eier opplæringskontoret og styret i Opplæringskontoret består av 6 representanter fra de medlemsbedriftene fordelt på de ulike bransjene.

Bedriftenes høyre hånd
Opplæringskontoret for reiseliv, restaurant og matfag er først og fremst opprettet for å være hotell-, restaurant og næringsmiddelbedriftenes høyre hånd i fagopplæringen.
Etter reform -94 er læretiden i bedrift redusert fra tre til to år. Læreplanen er blitt mer omfattende, og bedriftene påtar seg dermed et større ansvar.  Det er dette ansvaret opplæringskontoret er med på å bære. Samtidig med at ungdomskullene går ned, øker behovet for kompetente fagfolk. Arbeidet med rekruttering til fagene og kvalitetssikring av opplæringen er viktigere enn noensinne.

Fordelene for bedriftene

 • Oppfølging og tilsyn med lærlingen gjennom hele læretiden.
 • Opplæringskontoret tegner kontrakten og ordner med utplassering.
 • Bedriften slipper å ha eneansvar for lærlingen.
 • Faste veiledningssamtaler og bedre kvalitetssikring av opplæringen.
 • Kurs og samlinger for lærlinger og instruktører.
 • Hjelp og motivasjon til arbeidet med opplæringsboken.
 • Hjelp til å rekruttere lærlinger.

Å ha et organ som:

 • aktiv deltar i yrkesveiledning og markedsføring av fagene overfor ungdommene.
 • jevnlig kontakt og samarbeid med lærerne i videregående skole og videreformidler bedriftenes behov.
 • ser til at bedriften oppfyller regelverket når en har tatt inn en lærling, herunder lærekontrakter, lønn opplæringsbok m.v.
 • er felles talerør overfor utdanningsmyndigheter, bransje- og fagorganisasjoner i rekrutterings- og opplæringsspørsmål.